جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

کسب رتبه سوم معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز اردبیل - خبر

 

 

کسب رتبه سوم معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز اردبیل

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز اردبیل در ارزیابی اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استانهادر بین مراکز صدا و سیما رتبه سوم را کسب کرد.

به گزارش دفتر و روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل، براساس ارزیابی اداره کل برنامه ریزی ونظارت معاونت امور استانهادرشش ماهه اول سال۱۳۹8معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز اردبیل در بین مراکز استانها رتبه سوم را درشاخص های اطلاعات و برنامه ریزی، طرح و توسعه سیستم ها، برنامه ریزی و هماهنگی تولیدات مشارکتی و تاثیرگذاری در حوزه پیام کسب کرد.