چهل سال افتخار 4

انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني‌(ره) طاب ثراه، آرزوي ديرينه تمامي آزادگان و مسلمانان تاريخ بود که براي آن تلاش کردند و مجاهدتها نمودند، اما به آن دست نيافتند.