جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

نفت سفید به حد کافی وجود دارد - خبر

 

 

نفت سفید به حد کافی وجود دارد

از لحاظ تامین نفت سفید در استان اردبیل مشکلی وجود ندارد و مصرف کنندگان این نوع سوخت به موقع می توانند نفت سفید دریافت کنند.

نفت سفید به حد کافی وجود دارد

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: ۱۰ هزار و ۵۰۰ خانوار در استان که عموماً در روستا‌ها هستند از سوخت نفت سفید استفاده می‌کنند.

مدنی با بیان اینکه نحوه تامین نفت سفید این خانوار‌ها از طریق ثبت نامه در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی و با تایید شرکت گاز استان مبنی بر نداشتن گاز طبیعی صورت می‌گیرد، افرود سهمیه نفت سفید این خانوار‌ها مرحله‌ای یا ماهانه‌ای در کارت بانکی آن‌ها شارژ می‌شود.

وی اظهار کرد این خانوار‌ها می‌توانند با مراجعه به شعبات روستایی نسبت به دریا مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: ۱۰ هزار و ۵۰۰ خانوار در استان که عموماً در روستا‌ها هستند از سوخت نفت سفید استفاده می‌کنند.

مدنی با بیان اینکه نحوه تامین نفت سفید این خانوار‌ها از طریق ثبت نامه در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی و با تایید شرکت گاز استان مبنی بر نداشتن گاز طبیعی صورت می‌گیرد، افرود سهمیه نفت سفید این خانوار‌ها مرحله‌ای یا ماهانه‌ای در کارت بانکی آن‌ها شارژ می‌شود.

وی اظهار کرد این خانوار‌ها می‌توانند با مراجعه به شعبات روستایی نسبت به دریافت نفت سفید اقدام کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل سهمیه نفت سفید برای خانوار‌های کم جمیعت (یک تا ۴ نفره) را ۲ هزار و ۸۰۰ لیتر و برای خانوار‌های پرجمعیت ۳ هزار و ۸۰۰ لیتر بیان کرد.فت نفت سفید اقدام کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل سهمیه نفت سفید برای خانوار‌های کم جمیعت (یک تا ۴ نفره) را ۲ هزار و ۸۰۰ لیتر و برای خانوار‌های پرجمعیت ۳ هزار و ۸۰۰ لیتر بیان کرد.