نخستین سکوی نفتی خلیج فارس

میدان بهرگانسر در ۵۶ کیلومتری غرب منطقه بهرگان قرار دارد و شامل‌ یک مجموعه سکوی اصلی و هفت سکوی اقماری و ۹ حلقه چاه می‌باشد. نفت سکوی بهرگانسر بوسیله خط لوله ۱۶ اینچی از زیر دریا به تأسیسات خشکی منطقه بهرگان جهت فرآورش و ذخیره سازی ارسال می شود. اولین چاه اکتشافی این میدان در سال ۱۳۳۸ حفر شد و میدان نفتی بهرگانسر در سال ۱۳۴۰ بعنوان اولین میدان نفتی دریایی خلیج فارس با مشارکت شرکت آجیپ ایتالیا کشف شد و بهره برداری از آن از سال ۱۳۴۱ آغاز گردید. این سکو در طول جنگ تحمیلی بارها از سوی متجاوزین عراقی بمباران شد. با پایان جنگ، کار بازسازی موقت تأسیسات این میدان انجام و نوسازی و بازسازی اساسی تأسیسات دریا و خشکی آن در اوایل سال ۱۳۶۸ با راه اندازی تأسیسات جدید آغاز گردید.

The first Persian Gulf oil platforms

Bahregansar field is located 56 km West Bahregan area and includes a main platform is seven satellite platforms in 9 wells. Bahregansar oil platform with 16-inch pipeline from the sea to onshore facilities for the storage area Bahregan be sent.