نامه امام خمینی(ره) و دیدگاه رهبری درباره دهه فجر

نامه امام خمینی(ره) و دیدگاه رهبری درباره دهه فجر


نامه امام خمینی درباره دهه فجر
 
«. . .  ما می دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهانخوار و ستمکاران را از ایران بزرگ کوتاه کرد با تأییدات غیبی الهی پیروز گردید. اگر نبود دست توانای خداوند ، امکان نداشت یک جمعیت ۳۶ میلیون نفری با آن تبلیغات ضد اسلامی و ضد روحانی ، خصوص در این صد سال اخیر و آن تفرقه افکنی های بی حساب قلم داران و زبان مردان در مطبوعات و سخنرانی ها و مجالس و محافل ضد اسلامی و ضد ملّی به صورت ملیّت و آن همه شماره ها و بذله گویی ها و آن همه مراکز عیّاشیر راه پیشرفت و تعالیم و ترقی میهن عزیز خود فعالیت نمایند ، فساد و بی تفاوتی در پیشامدهای خائنانه ای که بدست شاه فاسد و پدر بی فرهنگ اش و دولتها و مجالس فرمایشی که از طرف سفارت خانه های قدرتمندان بر ملت تحمیل می شد و از همه بدتر وضع دانشگاه ها و دبیرستان ها و مراکز آموزشی که مقرّرات کشور به دست آنها سپرده می شد ، با بکار گرفتن معلّمان و استادان غرب زده و یا شرق زده صد در صد مخا لف اسلام و فرهنگ اسلامی بلکه ملی صحیح با نام ملیّت و ملی گرایی گرچه در بین آنها مردانی متعهد و دلسوز بوده اند لیکن با اقلیت فاحش آنان و در تنگنا قرار داد نشان کار مثبتی نمی توانستند انجام دهند . . . »
 
دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی درمورد دهه فجر
 
دهه فجر انقلاب اسلامی -دهه فجر ، سرآغاز طلوع اسلام، خاستگاه ارزشهای اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است. در دهه فجر اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند بشمارمیرود. تا قبل از انقلاب اسلامی، در ایران نظام اسلامی وجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ی «غالب و مغلوب» و« سلطان و رعیت » بود وپادشاهان احساس می کردند که فاتحینی هستند که بر مردم غلبه یافته اند و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این سلسله معیوب را قطع کردند و نقطه ی عطفی در تاریخ ایران بوجودآوردند و شمشیر اسلام مردم را علیه دشمنان اسلام، مردم و استعمارگران به کار گرفتند.
 
دهه فجر انقلاب از رشحات اسلام است و آئینه ای است که خورشید اسلام در او درخشید و ایندهه فجر باید با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود. این مراسم را با هیجانهای عاطفی صحیح باید با طراوت و تازه کرد. در مذهب ما، احساسات، گریه و شادی، حب و بغض و عشق و نفرت جایگاه والایی دارد. از این رو جشنهای دهه فجر می بایستی همچون مراسم و اعیاد مذهبی گرامی داشته شود و مردمی باشد. باید کلیه مساجد فعال شوند و مردم با حضور در مساجد خاطره ی فراموش نشدنی حضرت امام و پیروزی انقلاب اسلامی را جشن بگیرند.