مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری


مقام معظم رهبری :شهادت دُرّ گرانبهایی است که بعد از جنگ به هر کس نمی دهند.