مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری


اين انقلاب ، بي نام خميني (ره ) در هيچ جاي جهان شناخته شده نيست .