فروردین در فرهنگ آذربایجان

ماه فروردین بعنوان اولین ماه از سال شمسی و نیز اولین ماه از فصل بهار که همزمان با بیدار شدن طبیعت است، شمرده می شود.جشن های نوروز باستانی در این ماه قرار دارد. در فرهنگ عامه مردم آذربایجان و نیاکان این خطه از کشورمان به ماه فروردین ماه آغلار گولر می گویند یعنی ماه خنده و گریه به عبارت دیگر در این ماه گاه برف و باران می بارد و گاه آفتاب بر زمین می تابد.در جاهای دیگر از خطه آذربایجان فروردین ماه را ماه بوز یعنی ماه خاکستری می نامند.

 

Farvardin in Azerbaijan culture

Farvardin is the first month of the solar year and the first month of spring awakening of nature at the same time, Shvd.jshn of ancient tradition in this month is counted. In popular culture of Azerbaijani people and the ancestors of this part of the country say the months of Farvardin laugh and cry.