رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

طراحی سوخته - خبر

 

 

طراحی سوخته

طراحی سوخته مستندی است که به اقدامات گروه‌های برانداز و تجزیه طلب از دی ماه سال ۹۶ تاکنون برای ایجاد هرج و مرج در کشور اشاره می کند .