نمایشگر دسته ای مطالب

صدای پای "یلدا"

صدای پای "یلدا"


در شی یلدا آئینهای مختلفی در خطه استان اردبیل برگزار می شود که معمولا در این شب مردم استان اردبیل چله بزرگ را قسم می دهند که زیاد سخت نگیرد و معمولا قوقا (گندم برشته) سبزه، گردو، هندوانه و نخودچی و کشمش می خورند.