شعر دکتر یوسف معماری

شناسه : 244127662

 بیرغم ده اوره ک داغلامیشیق لاله ده من ده

بیرغنچه ده قان آغلامیشیق ژاله ده من ده

گوم گوی گوگریب زانباقین آرخ  اوسته جمالی

زانباق دا یانیر عشق اودونا لاله ده من ده

ساپ ساری سارالمیش اوزوم آلاله مثالی

بیر دلبره مفتون اولوب آلاله ده من ده

قیپ قیرمزی گول تک قیزاریر اوزده یاناق لار

حسرت له باخیر گول اوزه محتاله ده من ده

گلشن ده چمن یام یاشیل/ افغانیده بولبول

بولبول ده گلیب تنگه داخی ناله ده من ده

آغ آپپاق آی اوسته توکولوب قاپ قارا زولفون

حیرت له باخیر آی اوزوده هاله ده من ده

من (یوسف )عشقم یانیرام عشقین اودوندا

نورس ده یانیر عشق ده صدساله ده من ده