زبان تاتی

زبان تاتی یکی از کهن ترین زبان های ایران باستان است . زبانی که همجنان با گذشت زمان اصالت خود را حفظ کرده است و در منطقه شاهرود شهرستان خلخال استان اردبیل استفاده می شود .سابقه این زبان به هزاره های قبل از میلاد می رسد. این زبان نزدیکی به زبان های اوستایی، مادی، پهلوی و فارسی باستان دارد هم از نظر واژگان و هم از نظر گرامر و دستور زبان بسیاری از شاعران بزرگ مثل قطران تبریزی، شیخ یعقوب اردبیلی و شیخ صفی الدین اردبیلی سروده های دارند که به این زبان نزدیک است .

Tati language

Tati language is one of the most ancient languages of ancient Iran. History of the language millennium BC This language is close to the language of Avesta, Pahlavi and ancient Persian.

Loading the player...