درجه های سوختگی و امدادرسانی

در این برنامه توسط کارشناس درجه های سوختگی و امدادرسانی توضیح داده می شود . درجه های سوختگی که هر کدام علائم و مشخصات خاصی دارد به چهار درجه تقسیم می شود : درجه یک ، درجه دو ، درجه سه و درجه چهار.

 

Degree burn and relief

The program is explained by the expert degree burns and relief. Degree burn is divided into four grades: grade one, grade two, grade three and grade four.

Loading the player...