توصیه هایی برای تهیه مواد غذایی و آشامیدنی

در این برنامه توسط کارشناس توصیه هایی برای تهیه مواد غذایی و آشامیدنی توضیح داده می شود . مواد غذایی و آشامیدنی با سلامتی بدن ارتباط مستقیمی دارد . دانستن شیوه صحیح خرید و تهیه مواد غذایی و آشامیدنی بسیار مهم است . در تهیه و خریدکلیه مواد غذایی و آشامیدنی باید نکات بهداشتی کاملا رعایت شود ودر مواد غذایی مانند گوشت،مرغ،ماهی ،شیر،ماست، پنیر و آب و... حساسیت باید بسیار زیاد باشد .این مواد غذایی و آشامیدنی را باید از مراکزی تهیه کرد که تحت نظارت و کنترل مراکز بهداشتی باشد.

 

Recommendations for food and beverage

The program prepared by expert recommendations for food and beverage explained. Food and beverages has a direct relationship with health. Knowing the right way to buy and prepare food and drinking is very important.

Loading the player...