بازی محلی قچی قچی

بازی محلی قچی قچی یکی از بازی های محلی و بومی می باشد که در مناطق مختلف استان اردبیل ازجمله در بین عشایر شاهسون انجام می شود. در این بازی محلی از چوب دستی به عنوان وسیله بازی استفاده می شود.در حالت مسابقه و رقابتی، روش و شیوه این بازی به این ترتیب می باشد که ابتدا چوب دستی ها را جمع کرده و سر گروه آنها را به پشت سر خود پرتاب می کند تا نوبت هر کدام برای بازی مشخص شود . و این مسابقه ادامه می یابد.

 

Local game  ghachighachi

Local game  ghachighachi  is one of the local games in different areas, especially in the including the tribal areas shahsavan of Ardabil province done.

Loading the player...