انیمیشین ابونصر فارابی

موضوع این انیمیشین زندگینامه ابو نصر فارابی فیلسوف بزرگ می باشد.

ابو نصر فارابی در سال 250 در وسیج نزدیک فاراب ترکستان به دنیا آمده و پدرش نیز از نیروهای لشکری به شمار می آمده وی در جوانی ذوق تحقیق و فراگیری فلسفه داشته و در طلب استاد و راهنما از این دارالعلم به آن دارالعلم رهسپار بوده و کاری جز مطالعه و مقصدی جز علم نداشته .

گویند که فارابی در حدود چهل سالگی به بغداد رهسپار شده و در این زمان از علم صرف و نحو وفقه و حدیث بهره ها داشته ولی در منطق و فلسفه مطالعات چندانی نداشته است .

هنگامی که به بغداد رسید از زبان عربی چیز زیادی نمی دانست پس نزد ابن السراج به خواندن علم نحو پرداخت و در مقابل به او منطق آموخت.

فارابی مردی زاهد بود و در کسوت درویشان زندگی می کرد و جز به تحقیق و تالیف به چیز دیگری رغبت و علاقه ای نداشت وی  ده سال آخر عمر خویش را در حلب و دمشق سپری کرد و در سال  329 وفات یافت وی را باعزت و احترام در دمشق دفن کردند . 

فارابی شاگرد افلاطون و ارسطو بوده وبا فلسفه یونانی انس پیدا کرده است اما خود اهل آزمون و تعقل بوده و به آموختن صرف و الفاظ و عبارات استادان یونانی اکتفا نکرده است .

او در فلسفه و با فلسفه  ، عالمی را درک کرده است که گرچه شباهت هایی با عالم افلاطون و ارسطو دارد ولی نبایدبا هم اشتباه گرفت. 

فارابی فلسفه را از یونانیان آموخت ، یعنی فلسفه از خارج به عالم اسلام آمد . اما در تفکر فارابی چنان هیئتی پیدا کرد که با علم اسلام بیگانه نبود. شرح فارابی بر کتابهای ارسطو و همچنین تعلیقه او بر کتاب ارغنون باقی نمانده است اما آثار منطقی متین و دقیق او زمینه تدوین و تالیف کتابهای مهمی مانند منطق شفا و اساس الاقتباس را فراهم آورده است.

Animation  Abu nasr farabi

Animation is the subject of this biography of the great philosopher Abu Nasr Farabi. Farabi was a pupil of Plato and Aristotle was familiar with Greek philosophy.

Loading the player...