آموزش مراحل نجات فرد غرق شده در آب

در این برنامه توسط کارشناس مراحل نجات شخصی که در آب در حال غرق شدن است، آموزش داده می شود . اولین مرحله حفظ خونسردی شخص نجاتگر می باشد . با حفظ خونسردی می توان حتی از کمترین وسایل و امکانات برای نجات فرد در حال غرق شدن استفاده کرد . بعنوان مثال می توان از      کمر بند برای نجات استفاده کرد  و یا با استفاده از یک قطعه چوب و طناب فرد را نجات داد .

Education in water rescue drowning person

In this program by expert rescue a drowning person in the water is to be taught

Loading the player...