آموزش تکه دوزی روی لباس

در این برنامه توسط کارشناس ، آموزش تکه دوزی روی لباس توضیح داده می شود .

اشیاء و ابزار مورد نیاز عبارتند از : پارچه لایی خورده ، ملیله شکسته ، پولک تخت، نگین و نگین متری .

می توانیم در فرمهای مختلف از جمله روی آستین  یا روی یقه و یا روی سر آستین از این تکه ها استفاده کرد . ادامه آموزش ...

Education applique on clothing

In this program by expert, trained applique on clothing is described. Objects and tools are folded cloth pad, broken Tapestry, flat spangle.

Loading the player...