امام خمینی(ره)

ما با دست خالي بر اين قدرت فوق العاده شيطاني، كه همه قدرتها دنبال او بودند، غلبه كرديم .پیروزي را شمشير نمي آورد، پيروزي را خون مي آورد .