امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره)


ما با دست خالي بر اين قدرت فوق العاده شيطاني، كه همه قدرتها دنبال او بودند، غلبه كرديم .پیروزي را شمشير نمي آورد، پيروزي را خون مي آورد .