ارسال نظرات، پيشنهادات و انتقادات

با ارسال نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند خود، شما کاربران گرامی در هر بخش از صدا و سیمای مرکز اردبیل ، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف یاری نمایید.