اردیبهشت در فرهنگ آذربایجان

ماه اردیبهشت بعنوان دومین ماه از سال شمسی و نیز دومین ماه از فصل بهار شمرده می شود. در تقویم فرهنگ عامه مردم آذربایجان و نیاکان این خطه از کشورمان به ماه اردیبهشت گولن آی می گویند یعنی ماه خندان به عبارت دیگر در این ماه طبیعت می خندد و درختان شکوفه می آورند و آفتاب می درخشد.

 

Ordibehesht  in Azerbaijan culture

Ordibehesht was the second month of the solar year and the second month of spring as well. In popular culture calendar Azerbaijani people and the ancestors of the territory of our country to say the months of Ordibehesht  smiling.