فرکانس هاي پخش رادیو

فرکانس هاي پخش صدا

فرکانس شبکه های رادیویی - صدا ( Radio )

فرکانس

آنالوگ

FM

استاني

۹۴/1 ( MHz )

شبکه جوان

۸۸/۵

شبکه ورزش

۹۲/۵

شبکه معارف

۹۶/1

شبکه عربي

۹۹/۱

شبکه پيام

۱۰۴/۵

شبکه ورزش

۹۲/۵

 

FM

سراسري راديو ايران

۹۰/۵ ( MHz )

سراسري قرآن

۱۰۰/۵

سراسري فرهنگ

۱۰۶/۵

 

 

فرکانس شبکه های رادیویی - صدا ( Radio )

مشخصات

ماهواره ( Satellite )

Name

 Badr5 - ايران ست

Frequency Rate

۱۲۳۰۲ MHz

Symbol Rate

۳۲۰۰۰

FEC

۳/۴

Polarization

Horizontal

 

 

فرکانس شبکه های رادیویی - صدا ( Radio )

کانال

ديجيتال (Digital)

۱۵ شبکه راديويي 

کانال ۲۶

۱ شبکه راديويي 

کانال ۳۸