جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
تامینی 02:00
تلاوت قرآن-اذان صبح 04:10
سخنرانی 04:15
پرسمان اعتقادی 04:40
قند و پند 05:40
تامینی 06:00
خبر سراسری 08:00
رله خبر 09:30
ائویم اوجاغیم 10:00
یاریش چالیش 11:00
امیدله یاشا 11:30
ائل سوزی ائل ادبیاتی 12:00
ائل سوزی ائل ادبیاتی 12:15
تلاوت قرآن-اذان ظهر 13:15
تامینی 15:30
اخبار استان 16:00
امیدله یاشا 16:30
نوجوان 18:30
اخبار استان 19:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 20:55
ائل سوزی ائل ادبیاتی 21:30
رله خبر 23:00