جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
تلاوت قرآن-اذان صبح 04:00
سخنرانی 04:15
تاقاف اندیشه 05:30
خبر 06:35
خبر سراسری 08:00
ایشیقلی یول 12:45
تلاوت قرآن-اذان ظهر 13:15
مردم و مسئولار 13:30
خبر 14 14:00
اخبار استان 16:00
ائویم اوجاغیم 16:20
نوجوان 17:30
سوزلر صحبت لر 18:00
اخبار استان 19:00
تلاوت قرآن-اذان مغرب 21:00
خبر 23:00