جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
برنامه مذهبی صبح 05:03
سخنرانی 05:48
مستند 06:42
تزه گون 08:00
خبر 09:30
ائویم قراریم 10:00
برنامه مذهبی ظهر 12:02
سخنرانی 12:42
مشارکتی 13:17
رادیو ساعتی 13:30
سینمایی 13:55
خبر 17:00
ائویم قراریم 17:21
برنامه مذهبی مغرب 18:18
خبر 19:15
دانیشیق 20:22
سریال 21:06
گئجه لر 22:00
خبر 23:00