جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
برنامه مذهبی صبح 05:04
مستند 06:30
تزه گون 08:00
انیمیشن 09:00
خبر 09:30
ائویم قراریم 10:00
سریال 11:17
برنامه مذهبی ظهر 12:02
سخنرانی 12:42
مشارکتی 13:22
رادیو ساعتی 13:30
سینمایی 14:00
مشارکتی 15:25
انیمیشن 16:00
پنجره 16:30
خبر 17:00
ائویم قراریم 17:26
برنامه مذهبی مغرب 18:18
مشارکتی 18:53
خبر 19:15
کرونا 19:40
مشارکتی 20:11
دانیشیق 20:30
گئجه لر 22:00
خبر 23:00