جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
برنامه مذهبی صبح 05:25
سخنرانی 06:21
مستند 07:18
تزه گون 08:00
اوشاقلار سلام 08:52
خبر 09:30
ائویم قراریم 10:00
سریال 11:11
برنامه مذهبی ظهر 12:25
خطبه های نماز جمعه 12:43
مشارکتی 13:19
رادیو ساعتی 13:30
سینمایی 14:00
اوشاقلار سلام 16:10
مشارکتی 16:49
خبر 17:00
ائویم قراریم 17:18
برنامه مذهبی مغرب 18:15
مشارکتی 18:39
خبر 19:15
مسابقه تلفنی چرتکه 20:00
گفتگوی ویژه 20:20
سریال 20:59
ورزش تلاش نشاط 22:00
خبر 23:00