جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سخنرانی مذهبی 06:35
تزه گون 08:00
اوشاقلار سلام 08:49
خبر 09:30
ائویم قراریم 10:00
سریال 11:02
برنامه مذهبی ظهر 11:56
سخنرانی مذهبی 12:16
اوجالیق 13:11
کندحیاتی 13:50
پنجره 15:22
اوشاقلار سلام 15:47
ائویم قراریم 16:22
برنامه مذهبی مغرب 17:53
عشق کاروانی 18:10
مشارکتی 18:38
خبر 19:15
مسابقه تلفنی چرتکه 19:59
با مسئولان 20:30
سریال 21:04
خبر 23:00