جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
دعای ابوحمزه ثمالی 02:00
مناجات 03:10
سخنرانی 03:25
دعای سحر-اذان صبح 04:56
ترتیل قرآن 05:30
خبر سراسری 08:00
خبر 11:00
صدای راهبران 12:00
ایشیقلی یول 12:32
اذان ظهر 13:17
رادیو ساعاتی 13:30
خبر 14 14:00
شما بپرسید 15:00
اخبار استان 16:00
سخنرانی 17:00
جمع خوانی 17:30
اخبار استان 19:00
ربنا-اذان مغرب 20:01
نمایش 21:00
خبر 23:00