جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
تامینی 03:00
تامینی 04:00
سخنرانی 04:55
دعـا ی روز+ نماز صبح 05:37
خبر سراسری 08:00
سفرنامه(گلستان) 09:00
اذان ظـهـر 13:20
ائل سوزو ائل ادبیاتی 13:30
سفر نامه(اصفهان) 15:00
اذان مغــرب 19:45
خبر سراسری 21:00
تامینی 22:30
تامینی 23:30