جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
تامینی 02:00
قند و پند 04:00
سخنرانی 04:15
تلاوت قرآن-اذان صبح 04:45
ساز وآواز 05:10
تامینی 05:25
تامینی 06:30
خبر سراسری 08:00
مردم مسئول لار 08:35
پیام سبلان 09:30
تامینی 11:00
تلاوت قرآن-اذان ظهر 11:55
تامینی 12:15
نمایش تامینی 12:45
پیام سبلان 13:30
اخبار استان 16:00
سوزلرصحبت لر 16:15
تلاوت قرآن-اذان مغرب 17:55
تکرار قند و پند 18:15
اخبار استان 19:00
خبرسراسری 21:00
تامینی 22:30
تامینی 23:30