جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
کتاب شب 02:00
تلاوت قرآن-اذان صبح 04:00
سخنرانی 04:30
خبر سراسری 08:00
اذان ظهر 13:14
تلاوت قرآن-اذان مغرب 20:50